Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ...
Ἐὰν μὴ ἢ οἱ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν ἐν ταῖς πόλεσιν ἢ οἱ βασιλῆς τε νῦν λεγόμενοι καὶ δυνάσται φιλοσοφήσωσι γνησίως τε καὶ ἱκανῶς, καὶ τοῦτο εἰς ταὐτὸν συμπέσῃ, δύναμίς τε πολιτικὴ καὶ φιλοσοφία, τῶν δὲ νῦν πορευομένων χωρὶς ἐφ' ἑκάτερον αἱ πολλαὶ φύσεις ἐξ ἀνάγκης ἀποκλεισθῶσιν, οὐκ ἔστι κακῶν παῦλα ταῖς πόλεσι, δοκῶ δ' οὐδὲ τῷ ἀνθρωπίνῳ γένει…

Εάν δεν συμβούν τα εξής δύο πράγματα· ή να βασιλεύσουν οι φιλόσοφοι στις Πολιτείες ή να φιλοσοφήσουν οι τωρινοί λεγόμενοι βασιλείς και κυβερνήτες με τρόπο γνήσιο και ικανό, και να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο η πολιτική δύναμη και η φιλοσοφία, κι αν δεν αποκλεισθούν εξ ανάγκης οι πολλές ανθρώπινες φύσεις που τώρα πορεύονται χωριστά τον ένα ή τον άλλο δρόμο, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν τα κακά στις Πολιτείες, νομίζω δε ότι ούτε και στο ανθρώπινο γένος στο σύνολό του…
  
Πλάτων, Πολιτεία, Βιβλίον Ε΄. Απόδοση: Ιαλυσσός