Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

ΠΝΕΥΜΑ: Π-ΝΕΥΜΑ


Πνεύμα : Π – Νεύμα 

Πύλης Νεύμα / Πύρινο Νεύμα.

Το Πνεύμα είναι το άνθος της ύλης, αφού πρωταρχικάυπήρξε ο πυρήνας της.

Διαχρονικά τα πάντα είναι και ύλη και πνεύμα.

Η ύλη είναι δυνάμει πνεύμα και το πνεύμα είναι καθαρμένη-ακτινοβόλος - ύλη.

Έτσι η λέξη «πνεύμα» επισημαίνει την διάπυρη μετατονιστική διαδικασία.

Πνεύμα : Νεύμα της Πύλης, Πύρινο Κάλεσμα.

Και επειδή ακριβώς το πνεύμα δεν βρίσκεται ποτέ σε στατική κατάσταση, αλλά πάλλεται σε αέναες διάπυρες αναβαθμίσεις – γι’ αυτό η ονοματοποιΐα του επισημαίνει το πύρινο κάλεσμα της Κοσμολογικής ανόδου.

Επισημαίνει δηλαδή τις μαγνητόπαλμες κλήσεις που εξαποστέλλει παντού το Κοσμικό Μαγνητικό Κέντρο – ο διάπυρος υπέρτατος συντονιστής.

Αλλά το πνεύμα είναι συγχρόνως η πιό ακριβή πρωθύλη του Σύμπαντος – αφού μιά αληθινά πνευματώδης δομή είναι αδύνατον να σχηματισθεί με τις τυχαίες επισωρεύσεις όλων των υλικών της Κοσμο-δημιουργίας.

Γιατι το πνεύμα διαθέτει :

Αγώνα.
Αυτοέλεγχο.
Υγιεινή.
Ανιδιοτέλεια.
Κώδικα Αξιών.
Εγκαρδιότητα και
Δημιουργία.

Αγώνα :

Αφού χωρίς πνευματικές μάχες δεν δομείται καμμιά πανοπλία και δεν κερδίζεται καμμιά νίκη.

Αυτοέλεγχο :

Αφού χωρίς συντονισμό όλων των διαχρονικών συσσωρεύσεων και ετοιμότητα σε κάθε πνευματική απειλή, η αληθινή (δηλαδή Κοσμολογική ) πρόοδος είναι αδύνατη.

Υγιεινή :

Αφού χωρίς υγιεινή διατροφή του πνεύματος ( και τα διάπυρα φωτονιακά παράγωγα είναι η 
μόνη τροφή του ) η μορφωτική και μεταμορφωτική κυρίως ανάπτυξη είναι ανύπαρκτη.

Ανιδιοτέλεια:

Γιατί δεν νοείται ισοζύγιο του πνευματικού μόχθου με οποιεσδήποτε ιδιοκτησιακές ανταμοιβές, αφού τα ακτινοβόλα αποτελέσματά του διαχέονται σ’ όλο το διάστημα, φορτίζοντάς το με μείζονα κραδασμική δυναμικότητα.

Κώδικα Αξιών:

Αφού χωρίς βιωμένες πνευματικές αξίες, καμμιά  πιστοποίηση αληθινής διασύνδεσης με την ανώτατη Κοσμολογική Αρχή δεν είναι δυνατή.

Εγκαρδιότητα : 

Αφού χωρίς τη μουσική θεραπευτική θέρμη των χτύπων της καρδιάς, η συνειδησιακή πυροπλασία της ενοποιήσεως θα παρέμενε ανενεργός.

Δημιουργία:

Αφού χωρίς πνευματική δημιουργία, η εξελικτική χορογραφία των Ιδεών θα παρέμενε ανεκτέλεστη.

Γιατί το πνεύμα κατέρχεται από τις ανώτατες Κοσμολογικές κορυφές, στις οποίες ενοικεί, για να ενδοβληθεί στην ύλη, επαυξάνοντας τους ενεργειακούς κραδασμούς της, και μεταβάλλοντάς την σε ψυχική ενέργεια, άτρωτη από εντροπικές υποσταθμίσεις.

Αυτός είναι και ο γεωμετρικός λόγος γιά τον οποίον, το μεν πνεύμα διαθέτει σπειροειδή δομή, η δε ύλη κυκλική.

Ο κύκλος διασφαλίζει την περιστροφή, η δε περιστροφή την μείζονα κραδασμικότητα και η τελευταία, την κεντρόφυγο έκλυση των  λεπτοφυέστερων ενεργειών.

Ενώ η σπειροειδής δομή του πνεύματος, διασφαλίζοντας την κάθοδο των Ιδεών και την ενδοβολή τους στην κυκλοειδή – μητρογενή – δομή της ύλης, διευκολύνει εν ταυτώ, την αναβαθμιζόμενη σπειροειδή άνοδο της Ηράκλειας ψυχής και την φωταύγεια της πνευματικής ενέργειας, η οποία επαυξάνεται μέσω σταδιακών αθλήσεων.

Γιατί η Κοσμολογική μεθοδική συνίσταται στον διάπυρο μετατονισμό της ύλης σε ψυχική ενέργεια, και μέσω αυτής, στην φωτονιακή απελευθέρωση του Προμηθεϊκού πυρήνα.

Αλλά το πύρινο νεύμα ή κάλεσμα δεν εκπέμπεται παρά στην ώρα του και μόνο.

Γιατί η οποιαδήποτε βεβιασμένη έξοδος του πνευματικού πυρήνα της ύλης οδηγεί σε ένυλο τραγωδία.

Έτσι από τις βραδύπορες, γαιολογικές αφυπνίσεις του ορυκτού πεδίου έως την επτάκορφη αεικινησία των πνευματικών Κοσμο-λογικών πεδίων, η πύρινη πύλη εκπέμπει τις μαγνητόπαλμες κλήσεις της.

Αλλά διανοίγεται με νομοτελειακή ηλεκτρο-κραδασμική ακρίβεια.

Γι αυτό όλες οι δακρύρροες ή βλάσφημες εκπομπές που μολύνουν το Διάστημα, όχι μόνον δεν ωφελούν, αλλά επενεργούν αποσβεστικά στον ψυχογενή ευφλογισμό μας.

Μόνον η επιστράτευση των διάπυρων μορίων του «Είναι» μας και ο δημιουργικός τους μόχθος είναι δυνατόν – με μετρονομική ακρίβεια – να προκαλέσει τηλέπυρη ανταπόκριση του πύρινου νεύματος της Κοσμολογικής Υψιπύλης.

Γιατί η διάπυρη Πύλη έπαψε προ πολλού να εξαπολύει λευκές περιστερές και εξαποστέλλει πύρινα ξίφη γιά τους Αυθεντικούς πολεμιστάς του πνεύματος.

Γιατί τώρα, που οι σκιόμορφες ορδές πολιορκούν περισσότερο παρά ποτέ τις πνευματικές πύλες, οι ηλεκτροφόρες λάμες των ξιφών, σφυρηλατημένες στην πύρινη ενδοχώρα από ψυχογενείς Ή φ α ι σ τ ο υ ς, διανέμονται με φροντίδα στις ΄Αρειες ψυχές :

Στους μαχητάς που υπερασπίζουν τα οδοσήματα της Κοσμικής Ορειβασίας που επαπειλούνται από τους σκοτεινούς Ερμοκοπίδες, οι οποίοι παρεμποδίζουν την Τήλεφο διάνοιξη των πνευματικών πυλών.

Αλλά οι σκοτεινοί θα πυραναλωθούν από την φωταψία των Λευκών συνειδήσεων.

Γιατί οι πυρίλογχοι πνευματικοί πολεμιστές έχουν σημάνει γενική σύρραξη.

Γιατί στην φλογερή υψικάμινο των ακτινοβόλων καρδιών τους, η πνευματική πανοπλία σχεδιοποιείται από την Αθηνά :

Την παρθενική σοφία του Διαστήματος.

Γιατί η πάλλουσα κάρα της Μητέρας του Κόσμου έχει δώσει το γενικό πρόσταγμα της μάχιμης Αγάπης, ενώ τα πύρινα νεύματα των Ιεραρχικών πυλών διανοίγουν με τα ήλεκτρα των αστραπών τους, τα μονοπάτια του Α π ε ί ρ ο υ.

Ση–Μαντική «Β»

  Αθήνα, 1991.