Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2016

ΤΑ ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ
Οι εφορίες σε συναυτουργία με τους τραπεζίτες κατάσχουν ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ λογαριασμούς κατά παράβαση των αποφασεων του ΣτΕ 1260/2015 και 3316/2014 απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου, το κατά τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 5 περ. ε του ν.3296/2004 μέτρο της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών και οποιουδήποτε είδους περιουσιακών στοιχείων, συνεπαγόμενο σοβαρή επέμβαση σε συνταγματικώς προστατευόμενα αγαθά του ελεγχόμενου προσώπου και ειδικότερα στα περιουσιακά δικαιώματα και την οικονομική και επαγγελματική ελευθερία του, αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1, 17 παρ. 1 και Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. που κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 (Α΄ 256). 

Είναι, δε, υπεύθυνοι για την κατάφωρη παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, την οποία κατοχυρώνει το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο <<οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας>>

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ!

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΛΙΑ!!! ΟΥΤΕ ΑΣΤΙΚΗ ΟΥΤΕ ΠΟΙΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ!!!

Ο ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΗΣ!! Στο Αρθρο 24 και 25. 2, 3, 4. 

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Αρθρο 24

Πίστη στο Σύνταγμα 

Ο υπάλληλος είναι εκτελεστής της θέλησης του Κράτους, υπηρετεί μόνο το Λαό και οφείλει πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.

Αρθρο 25

Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών 

1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών. 2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν. 3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφ είλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. Όταν σε διαταγή, η οποία προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων, διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συμφέροντος ή όταν, ύστερα από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή που προδήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει δεύτερη διαταγή που εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει τη διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως στην προϊσταμένη αρχή εκείνου που τον διέταξε. Επί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον εκείνος που διέταξε είναι το διοικητικό συμβούλιο ή το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης, η αναφορά υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό. Εάν εκείνος που διέταξε είναι ο Υπουργός, η αναφορά υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό. 4. Αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για εντελλόμενη ενέργεια, για την οποία είναι αναγκαία η προσυπογραφή ή η θεώρηση του, οφείλει να τη διατυπώσει εγγράφως για να απαλλαγεί από την ευθύνη.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ, ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ!! ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ! ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ!!!