Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

ΠΩΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ FUNDS ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ !!!ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Funds τα οποία βρίσκονται ακόμα και εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου θα μπορούν να αγοράζουν και να διαχειρίζονται τα εξυπηρετούμενα και μη δάνεια, των ελληνικών τραπεζών, υπό την προϋπόθεση ότι η έδρα τους θα βρίσκεται σε χώρα με την οποία υπάρχει ανταλλαγή φορολογικών πληροφορίες με το ελληνικό κράτος !!!

Αυτό προβλέπει το προσχέδιο του Μνημονίου που διέρρευσε το Σάββατο και θα ανατρέψει εφόσον υιοθετηθεί, αυτά που ισχύουν σήμερα βάση του νόμου που ψήφισε η κυβέρνηση τον περασμένο Δεκέμβριο και επιτρέπει την πώληση δανείων μόνο σε εταιρείες ή funds τα οποία θα έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και ιδρύονται κατόπιν εγκρίσεως της ΤτΕ. 

Σύμφωνα με το προσχέδιο αυτό η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε «τροποποιήσεις του Νόμου 4354/2015 ώστε να καταστεί δυνατή χωρίς την αδειοδότησης που απαιτεί το ελληνικό δίκαιο η πώληση όλων των δανείων εξυπηρετούμενων και μη-εξυπηρετούμενων, σε νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σε κάθε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, χωρίς αποκλεισμούς ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος , εκτός των μη συνεργάσιμων όπως αυτά προκύπτουν από το άρθρο 65 παράγραφοι 1 έως 7 του νόμου 4172/2013 »


Το σχέδιο του Μνημονίου προβλέπει την άμεση απελευθέρωση της πώλησης όλων των κόκκινων δανείων στεγαστικών, καταναλωτικών επαγγελματικών και επιχειρηματικών με μοναδική εξαίρεση εκείνα τα οποία είναι συνδεδεμένα με πρώτη κατοικία αντικειμενικής αξίας ακινήτου έως 140.000 ευρώ και για τα οποία θα υπάρχει προστασία έως την 31 Δεκεμβρίου 2017. 

Επιπλέον προβλέπεται ότι στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων της φορολογικής πολιτικής, η νομοθεσία περί φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να εξασφαλιστεί ότι για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οι διαγραφές χρεών ,που θα προκύψουν από τις συμφωνίες αναδιάρθρωσης κόκκινων δανείων να μην θεωρούνται ως φορολογητέο εισόδημα. 

Παράλληλα η φορολογική μεταχείριση των funds και των εταιρειών διαχείρισης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, ενώ η φορολογική μεταχείριση θα πρέπει να είναι με βάση όσο ορίζει ο νόμο περί τιτλοποίησης απαιτήσεων του 2003. Παράλληλα προβλέπεται και η δημιουργία συμβουλευτικής επιτροπής από την κυβέρνηση ώστε να καταστήσει πλήρως λειτουργικό το πλαίσιο αδειοδότησης των εταιρειών διαχειρίσεις κόκκινων δανείων. 

Αναφορικά με τις αναδιαρθρώσεις των επιχειρηματικών δανείων προβλέπεται η δημιουργία Γραμματείας για την υποστήριξη του Κυβερνητικού Συμβουλίου Ιδιωτικού Χρέους , το έργο της οποία θα είναι η χάραξη οδικού χάρτη για την τροποποίηση της νομοθεσίας για την εξωδικαστική διευθέτηση αλλά και η δημιουργία ενός μηχανισμού συντονισμού για την αξιολόγηση των προβληματικών επιχειρήσεων και την αναδιάρθρωση του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους των βιώσιμων επιχειρήσεων. 

Το επόμενο διάστημα η Τράπεζα της Ελλάδος από κοινού με τον SSM, θα συμφωνήσει με τις ελληνικές τράπεζες συγκεκριμένους στόχους για την μείωση των κόκκινων δάνειων και την επίτευξη βιώσιμων λύσεων αναδιαρθρώσεων δανείων, ενώ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης αναφορικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό για την επίτευξη της αναδιάρθρωσης των κόκκινων δανείων βιώσιμων μεγάλων επιχειρήσεων. 

Προβλέπεται επίσης η εισαγωγή βασικών αρχών για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και η διατύπωση προτάσεων αναδιάρθρωσης των χρεών των μεγάλων επιχειρήσεων , η δυνατότητα χρήσης fast-track δικαστικών διαδικασιών για την επικύρωση των συμφωνιών αναδιαρθρώσεων καθώς διευκολύνσεων για την έναρξη των διαδικασιών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα συμφωνηθέντα σχέδια αναδιάρθρωσης των «κόκκινων επιχειρήσεων» ή εάν η επιχείρηση -οφειλέτης έχει αξιολογηθεί ως μη βιώσιμη. 

Τέλος, σχετικά με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά θα επιδιωχθεί η επιτάχυνση της εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν το νόμο Κατσέλη καθώς και η δημιουργία ενός δικτύου πληροφόρησης και υποστήριξης, ώστε να παρέχουν επαρκή συμβουλές και υποστήριξη σε φυσικά πρόσωπα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την αναδιάρθρωση των χρεών τους. Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2016 ,να έχουν δημιουργηθεί εξειδικευμένα τμήματα στα περιφερειακά δικαστήρια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά ενώ μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του 2016 θα πρέπει να έχει γίνει και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του νόμου 3869/2010 (Κατσέλη).